Algemene voorwaarden

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://santasoffice.nl.

Algemene Huurvoorwaarden Santasoffice.nl

1. Verhuurder verhuurt aan huurder de op het verhuurformulier aangegeven kerstbo(o)m(en), hierna aangeduid als het “gehuurde”.
2. De huur gaat in op het moment van ondertekening van het verhuurformulier.
3. De huurprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
4. Als huurperiode geldt de in de overeenkomst vastgelegde huurtermijn. In geval een huurder voor langere termijn dan de overeengekomen huurperiode de roerende zaak wenst te huren, dient de huurder vóór het verstrijken van de overeengekomen huurperiode contact te hebben opgenomen met verhuurder, die de bevestiging van de verlengde huurperiode schriftelijk aan huurder zal doen toekomen. Indien huurder laatstgenoemde voorwaarden niet in acht neemt, verkeerd huurder na afloop van de overeengekomen huurtermijn in gebreke en is verhuurder gerechtigd om juridische stappen te ondernemen. Zulks ter beoordeling van verhuurder.
5. Indien verhuurder zich jegens huurder heeft verplicht het gehuurde te bezorgen, zal verhuurder ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen bezorgingstermijn te houden. De bezorgingstermijn geldt bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn.
6. Huurder verklaart door ondertekening van de overeenkomst het gehuurde in goede en schone staat te hebben ontvangen. Huurder zal gedurende de huurtijd het gehuurde overeenkomstig de aard en bestemming goed verzorgen, zelf gebruiken en het noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring geven, of zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder naar het buitenland brengen.
7. Reclames (klachten) dienen terstond bij levering te geschieden.
8. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde toegebracht of daaraan ontstaan tijdens de huurtijd, tenzij deze hem in redelijkheid niet kan worden toegerekend. Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder toestemming van verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan.
9. Huurder dient de dagwaarde van het gehuurde aan verhuurder te vergoeden indien het gehuurde geheel of gedeeltelijk teniet gaat tijdens de huurtijd ten gevolge van diefstal, verduistering, brand, of welke andere oorzaak dan ook. Dit laat de rechten van verhuurder tot het vorderen van schadevergoeding onverlet.
10. Huurder blijft aansprakelijk voor het gehuurde totdat verhuurder het gehuurde daadwerkelijk weer in zijn bezit heeft.
11. Wanneer de overeengekomen huurperiode wordt overschreden berekent verhuurder de daghuur van het gehuurde aan huurder door. Voor zover de huurperiode met meer dan twee dagen is overschreden wordt de huursom, inclusief de extra huurdagen, verhoogd met 25%.
12. Huurder is verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan verhuurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom te betalen. Verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende reparaties. Verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract op een door verhuurder te bepalen manier aan huurder terug te betalen, indien huurder op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens verhuurder heeft voldaan.
13. Eventuele schade of boeten, ontstaan bij het gebruik van het gehuurde ten gevolge van het niet voldoen aan voorschriften of van overtreding van wettelijke bepalingen komen voor rekening van huurder.
14. Bij beëindiging van de huurovereenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, zal huurder het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij deze heeft ontvangen, onbeschadigd terugleveren aan verhuurder.
15. Verhuurder zal aanstonds na de teruglevering het gehuurde inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van huurder en zal na de inspectie huurder schriftelijk opgave doen van eventuele manco’s en beschadigingen. Verhuurder is gerechtigd het terugontvangen verhuurde zelf te herstellen en te reinigen indien hij dat nodig acht. Alle kosten in verband met het bovenstaande komen voor rekening van huurder en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.
16. Ook ingeval van door de verhuurder toegestane ingebruikgeving of inbewaringgeving aan derden, zal huurder onverminderd gehouden blijven tot nakoming van alle verplichtingen verbonden aan en voortvloeiend uit de overeenkomst en verhuurvoorwaarden en is hij aansprakelijkheid in alle hierboven genoemde en bedoelde gevallen. 17. Huurder is bevoegd de huurovereenkomst tot 24 uren vóór het afgesproken of overeengekomen leveringstijdstip te annuleren, waarbij huurder de annulering ruim op tijd telefonisch en per post of per e-mail aan verhuurder mededeelt, bij gebreke waarvan de huurder de geldende volledige (dag)huurprijs aan verhuurder verschuldigd wordt.
18. Ingeval van niet-tijdige betaling van de huurprijs is de huurder aan verhuurder een rentevergoeding verschuldigd van 2% per maand, te rekenen vanaf 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het factuurbedrag inclusief BTW.
19. De totale aansprakelijkheid van verhuurder zal beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor de huurovereenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 200,-, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
20. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: i) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en ii) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover huurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
21. Aansprakelijkheid van verhuurder voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, schade aan roerende en onroerende goederen, schade aan personen, brandschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op huurder, is nadrukkelijk uitgesloten.
22. De aansprakelijkheid van verhuurder ontstaat slechts indien huurder onverwijld en deugdelijk, verhuurder schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en verhuurder ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verhuurder in staat is adequaat te reageren.
23. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat huurder binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade verhuurder daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
24. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door producten van derden, die verhuurder aan huurder heeft afgeleverd.
25. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Ons website-adres is: https://santasoffice.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.